ประวัติองค์กรแพทย์

      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542   พล.ท.สุปรีชา   โมกขะเวส   เป็นประธานองค์กรแพทย์ท่านแรกมีธรรมนูญขององค์กรแพทย์ฉบับแรก ซึ่งประกาศใช้เมื่อ  28 ธันวาคม  พ.ศ.2543   มีการแก้ไขครั้งที่ 2  โดยคณะกรรมการแก้ไขธรรมนูญองค์กรแพทย์ และประกาศใช้เมื่อ พฤษภาคม 2556

      พันธกิจ องค์กรแพทย์มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแพทย์/ทันตแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการทุกคนว่าจะได้รับบริการสุขภาพจากคณะแพทย์ ซึ่งมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม/จริยธรรม และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูง

      วัตถุประสงค์
      1. กำกับดูแลและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีคุณธรรม/จริยธรรม และความรู้ความสามารถในวิชาชีพในระดับสูง
      2. ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเน้นผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และให้ความสาคัญกับการปูองกันโรค/การสร้างเสริมสุขภาพ เทียบเท่าการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
      3. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาทางการรักษาพยาบาลของมวลสมาชิก โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และการตัดสินใจในทุกระดับของการบริหาร
      4. ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศวิชาการโดยร่วมมือกับสมาชิกในการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในทุกรูปแบบ รวมถึงงานวิจัยและตาราทางการแพทย์
      5. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ร่วมงานทุกระดับ
      6. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
      7. ส่งเสริมและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม
      8. ให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์ในโอกาสอันควร

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า