คณะกรรมการองค์กรแพทย์

1.
พ.อ.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ ประธานองค์กรแพทย์
2.
พ.อ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ รองประธานองค์กรแพทย์
3.
พล.ต.ประสงค์ ล้อมทอง กรรมการ (ผู้แทนคณะผู้บริหารสูงสุด)
4.
พ.อ.อารมย์ ขุนภาษี กรรมการ
5.
พ.อ.หญิง นพพร เชยพันธุ์ กรรมการ
6.
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์ กรรมการ
7.
พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี กรรมการ
8.
พ.อ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ กรรมการ
9.
พอ.เ.อนกวิช เต็มบุญเกียรติ กรรมการ
10.
พ.อ.นพดล ชื่นศิริเกษม กรรมการ
11.
พ.อ.มนูญ พรไชยะสิทธิ์ กรรมการ
12.
พ.อ.ขจรเีกียรติ ประสิทธิเวชชากูร กรรมการ
13.
พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร กรรมการ
14.
พ.อ.ดุสิต สถาวร กรรมการ
15.
พ.ท.พรเทพ ชัยหิรัญวัฒนา กรรมการ
16.
พ.ท.หญิง วิวรรณ ศันสนยุทธ กรรมการ
17.
พ.ต.จเร เกียรติศิริชัย กรรมการ
18.
นธน.รพ.รร.6   กรรมการ
19.
ร.อ.หญิง หัสยา ประสิทธิ์ดำรง กรรมการและเลขานุการ

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า