รายนามประธานและคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์

ปี 2544 - 2546
พล.ท.สุปรีชา   โมกขะเวส
ปี 2546 - 2548
พล.ท.จุลเทพ   ธีระธาดา
ปี 2549 - 2551
พ.อ.หญิง ยุพาพิน   จุลโมกข์
ปี 2551 - 2553
พ.อ.หญิง ฤดีวิไล   สามโกเศศ
ปี 2554 - 2555
พล.ต.ประสาท   เหล่าถาวร
ปี 2556 - 2558
พ.อ.หญิง ยุพิน   เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
ปี 2559 - 2560
พ.อ. สุรศํกดิ์  ถนัดศีลธรรม

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า