ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านจริยธรรมของแพทยสภาปีการศึกษา
ยศ-ชื่อ-สกุล
๒๕๔๐
พันเอกหญิง ประมูล  สุขวัฒนา
๒๕๔๑
พันเอก สันต์  หาอุปละ
๒๕๔๒
พันเอกหญิง ศรีพธู วิทยาสารรณยุต
๒๕๔๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร
๒๕๔๔
พลโทสุปรีชา  โมกขะเวส
๒๕๔๕
พลตรีหญิง เฟื่องฟ้า  คุณาดร
๒๕๔๖
พลตรี สุรพงษ์  สุภาภรณ์
๒๕๔๗
ศาสตราจารย์ พลตรี วิบุล  สัจกุล
๒๕๔๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง ทิพย์  ศรีไพศาล
๒๕๔๙
พลโท สุจินต์  อุบลวัตร
๒๕๕๐
พลโท อำนาจ  บาลี
๒๕๕๑
พลโท อรุณ  เชาวนาศัย
๒๕๕๒
ศาสตราจารย์ พลโท นพดล วรอุไร
๒๕๕๓
พลเอก ประวิชช์  ตันประเสริฐ
๒๕๕๔
พลโท ธำรงรัตน์   แก้วกาญจน์
๒๕๕๕
พลโทหญิง กนกพรรณ  ประไพตระกูล
๒๕๕๖
พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ณรงค์  รอดวรรณะ
๒๕๕๗
พลตรี รองศาสตราจารย์ ปรียาพันธ์ แสงอรุณ
๒๕๕๘
พลเอก ศาสตราจารย์คลินิก ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า