ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการสอนปีการศึกษา
ยศ-ชื่อ-สกุล
 
๒๕๔๔
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสุม ชินเศรษฐกิจ
 
๒๕๔๕
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพิมพ์  สุอาชาวรัตน์
 
๒๕๔๖
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ เสาวนีย์  ลีละยูวะ
 
๒๕๔๗
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ อ้อยทิพย์  ณ ถลาง
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พลโท ณรงค์   รอดวรรณะ
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๔๘
พันเอก รองศาสตราจารย์ วิโรจน์  อารีย์กุล
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันโทหญิง รองศาสตราจารย์ แสงแข  ชำนาญนวกิจ
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๔๙
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสุม  ชินเศรษฐกิจ
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันเอก ดาบศักดิ์   กองสมุทร
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๐
ร้อยเอกสุเมธ    เติมมธุรพจน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ปรียาพันธ์   แสงอรุณ
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๑
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสุม  ชินเศรษฐกิจ
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันโท บุญชัย  บุญวัฒน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๒
พันตรี สุเมธ    เติมมธุรพจน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันโท ธรณิศ   จันทรารัตน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๓
พันตรี สุเมธ     เติมมธุรพจน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันโท ธรณิศ    จันทรารัตน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๔
พันตรี สุเมธ     เติมมธุรพจน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
 
พันโท ธรณิศ    จันทรารัตน์
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๕
ร้อยโท อนุพงษ์   กันธิวงศ์
อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
พันเอก รองศาสตราจารย์ ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
อาจารย์ดีเด่นชั้นคลินิก
๒๕๕๕
พันโท สุเมธ เติมมธุรพจน์ อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลินิก
  ร้อยโท อนุพงษ์ กันธิวงศ์ อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลีนิก
  พันโท ธรณิศ จันทรารัตน์ อาจารย์ดีเด่นชั้นคลีนิก
  พันเอก รองศาสตราจารย์ ประเจษฏ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ อาจารย์ดีเด่นชั้นคลีนิก
๒๕๕๖
ร้อยเอก อนุพงษ์ กันธิวงศ์ อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลีนิก
  พันโท บุญชัย บุญวัฒน์ อาจารย์ดีเด่นชั้นคลีนิก
๒๕๕๗
ร้อยเอก อนุพงษ์ กันธิวงศ์ อาจารย์ดีเด่นชั้นปรีคลีนิก
  พันเอกหญิง พีรพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ อาจารย์ดีเด่นชั้นคลีนิก

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า