รายนามอาจารย์แพทย์ของ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณปี พ.ศ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
๒๕๓๘
พันเอกหญิงอรนุช   นนทวานิช
พันเอกหญิงศรีพธูวิทยา  สารรณยุต
๒๕๓๙
พันเอกหญิงประมูล   สุขวัฒนา
พลตรี อุลิศ    ลีนะวัติ
๒๕๔๐
พลตรี อิศราสุขุมาลจันทร์
พลตรี สุนันท์ โรจนวิภาต
๒๕๔๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพันเอกหญิง ศรีลักษณ์ สิมะเสถียร
๒๕๔๔
พลตรีหญิงบุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๕๔๕
พลโทสุจินต์  อุบลวัตร
 
พันเอกสุรินทร์  โพธิพูลศักดิ์
พลตรีหญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร
๒๕๔๗
พลตรี รองศาสตราจารย์ ทัศนัยสุริยจันทร์
 
พลโทหญิงวิไลชินสกุล
๒๕๔๘
พลโท ชูศิลป์  คุณาไทย
๒๕๔๙
พลโท อรุณเชาวนาศัย
๒๕๕๐
พลโทหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ทิพย์ศรีไพศาล
 
พลตรี วีระ  เขื่องศิริกุล
พลตรี วรพงษ์  คงมีผล
๒๕๕๑
พลโท ศุภวิทย์   มุตตามระ
 
พลตรีหญิง จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์
๒๕๕๓
พลตรี ชัยณรงค์เชิดชู
๒๕๕๔
พลโทหญิง กนกพรรณ   ประไพตระกูล
พลโทหญิง พรฑิตา   ชัยอำนวย
 
พลตรี สมบัติ   เกษมโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก กฤษณ์กาญจนกฤษ์
 
พันเอก กิตติ  ตระกูลฮุน
๒๕๕๕
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
พลโทหญิง สุรีย์พร   คุณาไทย
 
พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพดลวรอุไร
 
พลตรี สุนันท์   โรจนวิภาต
 
พลตรี บพิตร    กลางกัลยา
 
พันเอกหญิง ศรีพธู   วิทยาสาวรรณยุต
 
พันเอกหญิง แพทย์หญิง เรณู   วิชยานนท์
๒๕๕๕
พลโท ศิริเกียรติ  ประเสริฐศรี
 
พลตรีหญิง สุเพ็ญ  ภัทรกิจวานิช
 
พลตรีหญิง ศาสตราจารย์คลินิก ยุพาพิน  จุลโมกข์

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า