รายชื่อแพทย์และอาจารย์แพทย์ผู้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีประจำปี 2557ปี พ.ศ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
๒๕๕๗

อาจารย์แพทย์

ผู้บริหารดี        พ.อ.ดุสิต  สถาวร

ผู้ปฏิบัติงานดี    พ.ท.คงกระพัน ศรีสุวรรณ

แพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานดี

กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู       ร.อ.อนุวัฒน์  วัลลภาพันธุ์

กองจักษุกรรม             พญ.อลิษา  วีระพงษ์

กองโสต ศอ นาสิกกรรม  พญ.กุลวัชร  สำเภาพล

กองอายุรกรรม            นพ.กิตติพงษ์  อุดมดำรงกุล

 

กองศัลยกรรม             ร.อ.ศรายุทธ  กาญจนธารายนตร์

กองศัลยกรรม             ร.อ.ศรายุทธ  กาญจนธารายนตร์

กองสูตินารีเวชกรรม      พญ.อุไรวรรณ  คมไพบูลย์กิจ

 

กองออร์โธปิดิกส์           นพ.ทรงพล  ตระกูลเงินไทย

กองกุมารเวชกรรม        พญ.พิมพัชร  มนูญผล

กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน  ร.อ.ศรัณยู  สารชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดผู้ปฏิบัติงานดี
 

กองอายุรกรรม            นพ.สุทธินันท์  ทองส่องแสง

กองอายุรกรรม            นพ.สุทธินันท์  ทองส่องแสง

กองกุมารเวชกรรม        พ.ต.หญิงจันทร์ธิดา  สุบุญ

 

 
Link
Copyright 2011 Design by องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า